LĨNH VỰC TƯ VẤN

Bài viết tư vấn

ava Đăng lúc: 2023-04-19 01:02:00 Xem chi tiết
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp Đăng lúc: 2022-01-06 11:33:06 Xem chi tiết

Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực

Trưởng bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên chính

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giám đốc

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Giám đốc Ban QLDA ODA

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn