CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

BỘ LỌC

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng phòng Quản lý khoa học, Kiêm giám đốc Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ, Trường Đại Học Cần Thơ

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Viện trưởng

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống Thông tin

Chuyên gia tư vấn Công nghệ sinh học

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng bộ môn MMT-TT, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Giám đốc Ban QLDA ODA

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên chính

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn Khoa học Cây trồng

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giám đốc

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ sinh học

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Công nghệ sinh học

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Viện Trưởng

Chuyên gia tư vấn Công nghệ sinh học

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ sinh học

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên chính

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Chủ tịch Hội đồng trường

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Hiệu trưởng

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Chủ nhiệm Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Viện

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên cao cấp

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Giám đốc

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng phòng thí nghiệm

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng khoa Công nghệ - Thủy sản

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng khoa Công nghệ - Thủy sản

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Uỷ viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Viện trưởng

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng phòng

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên cao cấp hạng I

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Viện trưởng

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phân Viện Trưởng

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Cơ khí - chế tạo máy (công nghệ chế tạo)

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Cơ khí - chế tạo máy (công nghệ chế tạo)

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó trưởng khoa

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Ban, Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Cơ khí - chế tạo máy (công nghệ chế tạo)

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Cơ khí - chế tạo máy (công nghệ chế tạo)

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Cơ khí - chế tạo máy (công nghệ chế tạo)

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng phòng thí nghiệm

Chuyên gia tư vấn Cơ khí - chế tạo máy (công nghệ chế tạo)

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn, Phụ trách Khoa

Chuyên gia tư vấn Cơ khí - chế tạo máy (công nghệ chế tạo)

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng khoa - Trưởng bộ môn

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Cơ khí - chế tạo máy (công nghệ chế tạo)

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên - Trưởng Phòng Thí nghiệm

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Công trình giao thông

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên cao cấp

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Giám đốc

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn - Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng phòng

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn - Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Vật liệu - hóa chất

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phụ trách Khoa

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó trưởng phòng

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng khoa

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Hiệu trưởng

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Viện trưởng

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Giám đốc

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trợ lý Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giám đốc

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên chính

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng bộ môn

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thông tin

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Công nghệ sinh học

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên cao cấp

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên chính

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Công nghệ thực phẩm

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên chính

Chuyên gia tư vấn Môi trường

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên cao cấp

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên cao cấp

Chuyên gia tư vấn Nông nghiệp

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Điện - điện tử

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Trưởng bộ môn

Chuyên gia tư vấn Xây dựng

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên cao cấp

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Khoa

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giám đốc

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên cao cấp

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Phó Trưởng Bộ môn

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn

Giảng viên cao cấp

Chuyên gia tư vấn Kinh tế

Hồ sơ chuyên gia
Đặt hẹn tư vấn